• Seisean and Sòiseal // Session and Social

  • Wed, 04-03-2020 at 20:30
  • Comann Ceilteach Oilthigh Dhùn Èideann
    50 Ceàrnag Sheòrais / George Sq
    EH8 9LD Edinburgh
Seisean and Sòiseal // Session and Social - Comann Ceilteach Oilthigh Dhùn Èideann - Edinburgh

Thig sìos dhan Teviot airson seisean is craic leis a' Chomann Cheilteach, Diciadain an 4mh latha den Mhàirt.Toiseachaidh sinn aig 8:30f bar an seomar-suidhe, bidh e math ur faicinn! Join Edinburgh University's Highland Society for a session and social in Teviot on Wednesday 4th of March.8.30pm in the Lounge bar, look forward to seeing you all there!