• Yes is More! / Gellir Gwell!

  • Fri, 15-02-2019 at 18:00
  • Tramshed Cardiff
    Clare Road
    CF11 6QP Cardiff
Yes is More! / Gellir Gwell! - Tramshed Cardiff - Cardiff

A collective of Wales’ most influential artists from across the musical spectrum perform in support of Welsh independence:- Yes Is More! -If you want it- Gellir Gwell! -Yes Is More! / Gellir Gwell!Gyda: Charlotte Church’s Late Night Pop Dungeon, Astroid Boys, Boy Azooga,Los Blancos, Gwenno x Gruff Rhys (Set DJ Disgo Gwrth Ffasgaidd) a Cian Ciarán (Set DJ)Gwener 15 Chwefror 2019, 6pmTramshed, Ffordd Clare, Caerdydd CF11 6QPTocynnau ar werth: 17:00 - 10/12/18 http://tramshedcardiff.com/https://www.eventbrite.co.uk/e/yes-is-more-tramshed-cardiff-tickets-53537404819*scroll down for english;Mae Charlotte Church, Cian Ciarán a Gruff Rhys o Super Furry Animals, Gwenno ac ennillwyr y Wobr Gerddoriaeth Gymreig eleni, Boy Azooga, yn rhan o gynghrair o artistiaid Cymreig sydd wedi dod at ei gilydd i sbarduno sgwrs newydd am Gymru annibynnol a thystio dros bleidlais ‘Ie’ mewn refferendwm i adael y Deyrnas Unedig. Dan adain Yes Is More! / Gellir Gwell! ar nos Wener 15 Chwefror 2019 bydd casgliad arbennig o artistiaid yn perfformio yn y Tramshed yng Nghaerdydd i lansio cyfres o ddigwyddiadau creadigol i herio’r bygythiad cyson i fuddiannau hir-dymor cymunedau Cymru gan lywodraeth ddi-hid a di-ofal San Steffan.Ymysg trefnwyr y gyngerdd gyntaf yma mae Cian Ciarán, aelod o Super Furry Animals a chefnogwr brwd o’r ymgyrch dros annibyniaeth i Gymru. Yn ogystal â chael ei gorddi wrth weld dyfodol Cymru’n cael ei lyncu a’i ganoli yn Llundain yn sgil chwalfa Brexit, cafodd Cian ei ysbrydoli i gasglu carfan o gefnogwyr creadigol at ei gilydd i fanteisio ar fomentwm y twf yn y diddordeb mewn annibyniaeth i Gymru. Mae rhai o aelodau’r Furries eisoes wedi rhannu llwyfan gyda’r frenhines bop ysgubol a’r ymgyrchydd beiddgar, Charlotte Church, wrth gefnogi 'Peoples Assembly', yn ystod ymgyrch etholiad cyffredinol 2016. Yn ymuno â nhw, bydd y grŵp pync/grime o Gaerdydd, Astroid Boys - yn perfformio traciau o’u halbwm gyntaf, Broke, a band ifanc sydd wrthi’n ail-ddiffinio cerddoriaeth bop Gymreig, Los Blancos.Bydd tocynnau’r gig yn mynd ar werth am 17.00 ar y 10fed o Ragfyr.Meddai Cian Ciarán: “Mae ‘na bwynt yn dod pan mae’r farn am bwnc fel annibyniaeth i Gymru’n torri’n rhydd o afael arferol y gwleidyddion, yr ymgyrchwyr a’r sylwebwyr ac yn troi’n fater syml o synnwyr cyffredin. Bwriad Yes Is More! / Gellir Gwell! yw bwrw golau ar hynny.” Yn ogystal â’r gig yma yng Nghaerdydd, mae mwy o ddigwyddiadau ar y gorwel a chyhoeddiadau am gefnogaeth rhai o artistiaid mwyaf blaenllaw Cymru i’r gynghrair gydweithredol yma - gan gynnwys actorion, gwneuthurwyr ffilm ac artistiaid celf weledol. Cafodd y gynghrair ei sbarduno gan ysfa am newid wrth weld ton newydd o anfodlonrwydd yn taro Cymru. Mae ein rhwydwaith o aelodau ledled y diwydiannau creadigol yn sôn am y newid yn natur y sgwrs am annibyniaeth a pharodrwydd cynyddol cyfoedion, yn wyneb chwalfa gyfansoddiadol na welwyd ei thebyg o’r blaen, i eiriol o blaid sofraniaeth i Gymru.Cian: “Yma yng Nghymru mae gyda ni draddodiad balch o sefyll yn gadarn dros gyfiawnder a’r hyn sy’n iawn. Mae arloeswyr a phobl â gweledigaeth yn hollol ganolog i’n hanes - yn codi llais a goleuo corneli tywyll - o’r Siartwyr a Merched Beca i amcanion mwy diweddar y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol ac unigolion fel Chelsea Manning, a addysgwyd yng Nghymru. Fel y dangosodd Terfysg Merthyr, lle codwyd y faner goch am y tro cyntaf, mae cymaint o safiadau allweddol ein hanes wedi deillio o frwydro caled a di-flino. Mae angen i ni ddangos yr ysbryd creadigol yna eto gan ddefnyddio’r arfau sydd gyda ni heddiw, boed hynny’n gerddoriaeth neu’n gelf weledol. Pa ffordd well i gyfathrebu a lledu’r sgwrs na thrwy ddathlu amrywiaeth ac agor drysau i gynnwys pawb?”.Gwenno: “Beth petai ffyrdd eraill o gyd-fodoli? Beth petaem ni’n gallu trefnu’n hunain mewn ffordd wahanol? Mae yna anarchiaeth gynhenid mewn celf a photensial aruthrol i’w ddefnyddio er budd cyffredinnol wrth ddychmygu gwell dyfodol. Ry’n ni eisiau parhau’r sgwrs am hunan benderfyniad sy’n cynnwys pawb a’i chyfoethogi gyda’n gorffennol, a chofleidio ein cymdogion ledled y Deyrnas Unedig a’r byd â breichiau agored wrth wneud yn siwr ein bod ni’n cyd-ganu’r gân orau bosib gyda’n gilydd.”Gruff Rhys: “Does dim gwerth diwylliannol cynhenid mewn baneri, anthemau na chenedlaetholdeb. Dy’n nhw ddim yn arwain i unlle ac fe ddylid eu cadw ar gyfer rhodres seremoniau’r byd chwaraeon. Mantais aruthrol cerddoriaeth a chelf yw eu bod yn creu hafan seciwlar werthfawr sy’n rhydd o anhyblygrwydd caeth gwleidyddiaeth a chenedlaetholdeb, lle gallwn leisio pob math o farn a dal drych i gymdeithas a’i adlewyrchu, ei ddathlu, ei wawdio a’i farnu. Ein nod yw archwilio ac ystyried sut y gallai ymreolaeth weithio - sut y gallai ein helpu i greu cymdeithas sy’n gwerthfawrogi ei holl drigolion, waeth beth yw eu cefndir neu ddyfnder eu pocedi, a chefni ar feddylfryd trefedigaethol, patriarchaidd a milwrol ein presennol.”Elin Davies (cyd-drefnydd/athrawes) : “Mae angen normaleiddio’r sgwrs am annibyniaeth fel nad yw’n cael ei thrin fel rhyw chwiw od gan y pleidiau unoliaethol yn San Steffan a Chaerdydd. Mae’n hawdd haniaethu ac mae hynny’n iawn yn ei le ond mae angen i ni ddechrau trafod materion ymarferol. Ry’n ni eisiau cychwyn y sgwrs, annog pobl i feddwl a thrafod pa fath o Gymru maen nhw am ei gweld, pa fath o wlad maen nhw am fyw ynddi. Beth allem ni ei wneud yn well neu’n wahanol mewn Cymru annibynnol? Fe allem ni fod yn gymaint mwy na hyn. Fe allem ni gyflawni cymaint mwy achos mae cymaint mwy gyda ni i’w gynnig. Mae diffyg cyfryngau datganoledig yng Nghymru yn esgor ar ddiffyg gwybodaeth sylweddol yn sgil beth sy’n cael ei ‘fwydo’ i ni. Ry’n ni’n credu y gall yr ymgyrch yma gyfrannu i’r broses o ymgysylltu â phobl sy’n byw yng Nghymru.”Bydd y digwyddiad yma’n cyd-daro â churiadau olaf proses Brexit - wythnosau’n unig cyn i’r Deyrnas Unedig gefni ar yr Undeb Ewropeaidd. Wrth geisio pwyso a mesur sgil effeithiau gwleidyddol hynny, mae’n anodd peidio gweld ein bod ar drothwy cyfnod a allai fod yn drychinebus i bobl Cymru os nad ydym ni’n dewis newid pethau.Gruff Rhys: “Ry’n ni’n dewis llwybr gobeithiol a thrafodaeth drugarog a chynhwysol gan wybod y gallai difaterwch a diffyg gweithredu weld Cymru’n dirywio’n ddim mwy na thomen wastraff gwenwynig (gysyniadol a ffigurol) i syniadau gwael. Gan fod Cymru wedi cael ei hanwybyddu a’i chau allan o bob trafodaeth wleidyddol ac yn dal i gael ei dominyddu gan gyfryngau sy’n ymosodol o Brydeinig a chamarweiniol, ry’n ni’n teimlo bod angen mawr i greu sŵn i ysgwyd y sefyllfa.” # # DIWEDD # #Fri 15 February, 2019, 6pmTramshed, Clare Rd, Cardiff CF11 6QPTickets onsale: 17:00 - 10/12/18http://tramshedcardiff.com/https://www.eventbrite.co.uk/e/yes-is-more-tramshed-cardiff…Charlotte Church, Super Furry Animals’ Cian Ciarán and Gruff Rhys, Gwenno and Welsh Music Prize-winners, Boy Azooga are amongst the alliance of Welsh musicians gathering to stimulate new debate for an independent Wales and advocate for 'Yes' in a referendum on exiting the United Kingdom. Under the banner ‘Yes Is More!’ a growing bill of artists will perform at The Tramshed, Cardiff on Fri 15 February 2019 to launch a series of planned creative events targeting the sustained threat of a reckless Westminster government to long-term interests of Wales’ embattled communities.Furries keyboard player, Ciarán, is one of the driving forces behind the first concert and is a known supporter of the Welsh independence movement. As well as being fueled by discontent at the acute centralisation of Wales’ future amidst the Brexit crisis, Ciarán has gathered the support to consolidate and build on the growing interest in Welsh independence.Having previously shared a stage in support of the Peoples Assembly in the run up to the 2016 general election campaign, members of the Furries catch up with singer and fearless activist, Charlotte Church, to make their voices heard again two years on. Joining the line-up is Cardiff grime/punk band, Astroid Boys, performing tracks from their 2018 debut, Broke. A band that's currently re-defining Welsh pop music Los Blancos will kick off the night.Ahead of tickets going on sale on 10th December, Ciarán says: “There comes a time where opinion on something like support for Welsh independence breaks out from the ones you’d expect to be involved in the debate, the politicians, activists, the commentariat, and just becomes common sense. Yes Is More wants to showcase some of that."With the yet-to-be-revealed support of more of Wales’ most renowned creative lights, including award-winning actors, filmmakers and visual artists, the drive for change stems from what the collective sees as resurgent discontent. Across the network of campaigners and contacts in the creative industries in Wales, reports denote a marked difference in the willingness of peers to openly endorse Welsh sovereignty in this unprecedented period of constitutional upheaval.Ciarán continues: “There is a proud tradition here in Wales for standing up for what’s right, we have produced pioneers and visionaries. From the Chartists and Merched Beca to, more recently, the 70 year old NHS and the Welsh Comprehensive educated whistleblower Chelsea Manning. As was the case during the Merthyr riots and the birth of the red flag these were hard fought battles and we need to show that creative spirit once again. We can use the tools at our disposal be that music or the visual arts. What better way to communicate and broaden the debate than to diversify and to be inclusive?”Gwenno: "What if there are other ways of co-existing? what if we can organise ourselves differently? There is an innate anarchy to art and an absolute potential in utilising it for the good whilst imagining better futures. We want to continue a conversation about an inclusive self-determination by drawing on our past, embracing our neighbours across the U.K and the world with open arms, whilst also making sure that we're singing along to the best possible tune."Gruff Rhys: “Flags, anthems and nationalism for the sake of themselves are cultural dead ends and should be kept for ceremonial sporting events. The beauty of music (and art) on the other hand is how it acts as a precious and secular space beyond the rigidity of politics and nationality where opinions can be discussed and society mirrored, celebrated, ridiculed and criticised. We wish to explore how self-determination could work. How it could help us make a society that values all its inhabitants irrespective of means and background, and how we could take a step back from the colonial, patriarchal and militaristic mindset that prevails.”Elin Davies (co-organiser/teacher), says: “We need to normalise talking about independence and not have it treated as some quirk by the unionist parties both in Westminster and Cardiff. To theorise is all well and good but there are real practical issues that we need to start discussing. We want to get the conversation started, to get people thinking and talking about the Wales that we want to live in. What could we do better or differently in an independent Wales? There is so much more that we could do and be. We’ve got so much more to offer. The lack of devolved media in Wales means that there is a significant information deficit in what we are ‘fed’. We believe that YiM can contribute to the process of engaging with the people who live in Wales.”The event will coincide with the real countdown to Brexit, a matter of just weeks ahead of a potentially disastrous exit from the European Union for the people of Wales. Yes Is More highlights the anticipated looming crisis for Wales.The group of supporters of Welsh independence are looking tentatively at the potential political repercussions should the UK successfully implement Brexit and break away from the EU.Gruff Rhys : “We choose a hopeful, compassionate debate and fear that complacency could risk Wales becoming both a figurative and literal toxic dumping ground for bad ideas. With Wales left out of all political negotiations and dominated by an increasingly misleading nationalist media at UK level, we feel the need to make a song and dance about it.”# # ENDS # #

What's on else?