• Open Space: Peter Jones & Ceri Stennett

  • Thu, 16-05-2019 at 17:45
  • Cardiff Library Service
    The Hayes
    CF10 1FL Cardiff
Open Space: Peter Jones & Ceri Stennett - Cardiff Library Service - Cardiff

Dear Mona: Letters from a Conscientious Objector / In Proud and Honoured MemoryAt this month’s event we have true stories spanning two World Wars….In Dear Mona, artist Jonah Jones records in his own words not just the story of his early life and relationship with Mona Lovell, but also that of the Second World War, of being on the Home Front, on the European battlefield and in the nascent Israel. Peter Jones worked during the 1970s in the workshop of his father Jonah Jones. Under the name of Pedr Jones, he has contributed to Radio Cymru and S4C for over 30 years commenting on current affairs. In the main, the men of the Whitchurch Parish of Cardiff who served in the First World War were not soldiers. The vast majority were working men who went to ‘do their bit’ for King and Country with only basic training. Cardiff-born Ceri Stennett has long had an interest in local military history. His book In Proud & Honoured Memory traces the stories of the men of the Whitchurch Parish who fell during the war. Yn y digwyddiad y mis yma mae gennym straeon gwir o ddau ryfel byd….Yn Dear Mona, mae’r artist Jonah Jones yn cofnodi yn ei eiriau ei hun nid yn unig hanes ei fywyd cynnar a’i berthynas â Mona Lovell, ond hefyd hanes yr Ail Ryfel Byd, o fod ar y Ffrynt Cartref, ar faes y gad yn Ewrop ac yn Israel. Fe weithiodd Peter Jones yn ystod y 70au yng ngweithdy ei dad Jonah Jones. Dan yr enw Pedr Jones, mae wedi cyfrannu at Radio Cymru a S4C am dros 30 mlynedd yn sylwebu ar faterion cyfoes.Gan mwyaf, nid oedd dynion Plwyf yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd a wasanaethodd yn Rhyfel Byd Cyntaf yn filwyr. Roedd y mwyafrif yn ddynion a oedd yn gweithio a aeth ‘i wneud eu rhan’ dros y Brenin a’r Wlad gyda dim ond hyfforddiant sylfaenol. Mae Ceri Stennett a aned yng Nghaerdydd wedi bod â diddordeb mewn hanes milwrol lleol ers amser. Mae ei lyfr In Proud & Honoured Memory yn olrhain hanesion dynion Plwyf yr Eglwys Newydd a fu farw yn ystod y rhyfel. --An Open Space event at Cardiff Central Library Hub. Free. Floor 3. Tickets: http://bit.do/eQzFFIf you experience any problems reserving tickets, you can do so by contacting the library on leisurelibrary@cardiff.gov.uk / 029 2078 0961.---Digwyddiad Gofod Agored yn Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd. Am ddim. Llawr 3. Tocynnau: http://bit.do/eQzFFPetaech yn cael unrhyw broblemau wrth archebu tocynnau drwy’r safle hwn, gallwch wneud hynny drwy gysylltu â’r llyfrgell drwy llyfrgellhamdden@caerdydd.gov.uk / 029 2078 0961.